REJESTRACJA ONLINE

Warunki przyjęcia do szkoły.
Po zakończeniu procesu rejestracji, należy zgłosić się z kompletem dokumentów do sekretariatu szkoły.

Dokumenty wymagane przy zapisie:
1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej.
2. Dwa zdjęcia (można donieść w późniejszym terminie).

Brak przeciwwskazań do nauki

Dane osobowe:
Nazwisko
Imię1 Imię2
Data urodzenia Miejsce urodzenia
Pesel
e-mail telefon
Imię rodzica (MAMY) Imię rodzica (TATY)


Adres zamieszkania:
Ulica Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość


Dowód osobisty:
Seria Nr dowodu osobistego
Wydany przez

W jakim mieście chcesz się uczyć?KIERUNEK:
Technik Administracji
Technik Archiwista
Technik BHP


Przed naciśnięciem przycisku „Rejestruj” przeczytaj poniższe zasady. Naciśnięcie przycisku oznacza akceptację poniższych zasad.
1. Przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez Szkołę dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu nauczania zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz 883 z późniejszymi zmianami).
2. Błędy danych
Przyjmuję do wiadomości, że Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.